آدرس :دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - طبقه همکف - حوزه ریاست - رصدخانه سلامت

08338350961