دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / وظایف و ماموریت‌ها

ماموریت رصدخانه سلامت  

ü      شناسایی و جمع آوری داده ها از منابع مختلف (داده های سلامت، سیستم های سلامت، عوامل تعیین کننده سلامتی)

ü      تبدیل داده های جمع آوری شده به اطلاعات و دانشی که برای تصمیم گیرندگان قابل استفاده باشد (آنالیزهای کمی و کیفی، تفسیر و زمینه سازی برای ذینفعان و سیاستگذاران سلامت)

ü      تدوین و تنظیم گزارش ماهیانه و سالیانه رصد خانه سلامت و ارائه آن به مراجع تصمیم گیری سلامت(گزارش ها علاوه بر داده ها و اطلاعات سطح بندی شده بر اساس گروه های جمعیت و مناطق جغرافیایی و ...، شامل تحلیل داده و روند علت شناسی و ارائه پیشنهادات می باشد)

ü      ارایه شواهد برای برنامه ریزی های سلامت

ü      ادغام منابع مختلف داده ها برای داشتن چشم انداز جامعی از سلامت، بیماری، تعیین کننده های بیماری، سیستم های بهداشت و درمان

ü      شناسایی شکاف‌های سلامتی و انجام پروژه هایی برای برجسته کردن موضوعات خاص سلامت

ü      تعیین رونـدهای سلامت و بیماری ، پیش بینی آینده آنهـا جهت افزایش سرعت شناسایی مشکلات سلامت و تصمیم گیری بر مبنای آن

ü      پایش روندهای سلامت، بیماری ها و عوامل خطر و برجسته کردن زمینه هایی برای انجام مداخلات (توجه به نابرابری های موجود در بیماری های قلبی همراه با توصیه هایی برای انجام مداخلات)

ü      انتشار و انتقال دانش حاصل از آنالیز و تحلیل ها به صورت انتشارات موضوعی، داشبورد، پروفایل های سلامت، گزارش های خلاصه برای سیاست گذار