در خصوص ایجاد رصد خانه سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، موضوع در هجدهمین جلسه هیات رییسه دانشگاه در سال 1398 در تاریخ 9/9/1398(شماره صورتجلسه 54711/100 مورخ 11/9/1398) مطرح و تصویب گردید.

راهبردری برای:

•         داشتن تصویری روشن از وضعیت کشور/ منطقه/ استان/ شهر

•         کمک به سیاستگذاری مبتنی بر شواهد

•         پلت فرم کاملی از داده ها و اطلاعات بیماری ها برای پیشگیری از بیماریها و ارتقای دانش بهداشتی : مردم، پژوهشگران و سیاستگذاران سلامت

•         پیش بینی الگوهای بیماری ها

•         اشتراک داده ها با سازمان های دیگر یا سایر همسایگان

•         پاسخ به کانون های منطقه ای بیماری ها با رفتار بهنگام و پاسخ صحیح

•         شناسایی نوع بیماری‌ها و توزیع جغرافیایی بیماری ها

•         به کارگیری اقدامات پیشگیرانه برای این نوع بیماری ها در مناطق مختلف استان